Alianţa Internaţională Masonică Scoţiană

A∴I∴M∴E∴

Tratat de Alianţă

REZOLUŢIILE ADOPTATE

LA CEA DE A VII-a REUNIUNE INTERNAŢIONALĂ A

SUPREMELOR CONSILII DE RIT SCOŢIAN ANTIC şi ACCEPTAT

-NAPOLI 2012-

PREAMBUL

Semnatarii prezentului Tratat de Alianţă au dorit să-şi reitereze ataşamentul faţă de valorile scoţiene care i-au reunit. Scopul lor este de a promova dezvoltarea celor care au ales să urmeze calea spirituală în cadrul Ordinului Scoţian.

În cadrul unei asociaţii parafate de către acest Tratat, ei doresc să vadă astfel concretizate ideile care fixează principiile şi criteriile de regularitate ale practicii Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, consacrate în special prin hotărârile luate la ultimele cinci reuniuni internaţionale, ţinute succesiv la Gent (1998), Atena (2001), Belgrad (2004), Liberville (2006) şi São Paulo (2008), hotărâri la care au aderat toate Supremele Consilii de Rit Scoţian Antic şi Acceptat din lume.

TRATAT DE ALIANŢĂ

Supremele Consilii de Rit Scoţian Antic şi Acceptat care aderă la prezentul Tratat constituie o alianţă care va purta oficial numele de «Alianţa Internaţională Masonică Scoţiană (Alliance Internationale Maçonnique Écossaise – A∴I∴M∴E∴)».

Articolul 1: Obiectul

Această alianţă are drept obiect:

1.Să lucreze într-un perfect acord şi fără încetare în scopul unic şi eminamente filosofic, moral şi filantropic al Ordinului.

2.Să menţină principiile şi doctrina Ordinului în toată puritatea lor, să le raspândească, să le apere, să le respecte şi să le facă respectate, oriunde şi oricând.

3.Să menţină, să urmeze, să respecte şi să apere Marile Constituţii, legile, statutele, regulamentele fundamentale ale Ordinului, să le facă urmate şi să le facă respectate.

4.Să acţioneze în lume, să practice binefacerea şi justiţia şi să lucreze fără încetare pentru progresul şi fericirea umanităţii în spiritul Cartei Etice, anexată aici.

5.Să favorizeze schimbul şi informaţia în cadrul jurisdicţiilor respective.

6.Să recunoască reciproc masonii scoţieni din jurisdicţiile respective, în gradele şi calităţile lor.

7.Să lucreze la apropierea Supremelor Consilii semnatare, într-un spirit de toleranţă, deschidere, uniune şi fraternitate.

Articolul 2: Criterii de regularitate

Semnatarii prezentului Tratat s-au angajat să practice Ritul Scoţian Antic şi Acceptat în cea mai pură Tradiţie a sa, respectând aşadar următoarele 7 criterii de regularitate:

1.Invocarea şi glorificarea Marelui Arhitect al Universului;

2.Prezenţa Volumului Legii Sacre deschis pe altarul Jurămintelor, această carte fiind Biblia, cu trimitere la ritualuri;

3.Referinţa la textele fondatoare (Constituţiile şi Regulamente din 1762 şi Marile Constituţii din 1786) aşa cum au fost ele adoptate de către toate Supremele Consilii ale Lumii;

4.Utilizarea devizelor «ORDO AB CHAO» şi «DEUS MEUMQUE JUS»;

5.Respectul demersului iniţiatic şi progresivitatea sa;

6.Obligaţia de non-mixitate;

7.Caracterul deschis şi adogmatic al spiritualităţii Ritului.

Articolul 3: Progesia iniţiatică

Toate Supremele Consilii semnatare reamintesc că activitatea Ritului constă în a forma caractere, a consolida personalităţi şi a motiva conştiinţele. Ele se angajează în aceeaşi măsură să respecte progresia iniţiatică a Ritului, pe baza următoarelor:

1.Demersul iniţiatic este o căutare spirituală care se fondează pe proclamarea de către Rit a existenţei unui Principiu numit Superior sau Creator, cunoscut sub apelativul de Marele Arhitect al Universului.

2.Căutarea adevărului nu poate fi supusă niciunei limite şi niciunei constrângeri dogmatice, fapt ce implică dreptul şi datoria pentru fiecare membru al Ritului, de a interpreta conceptul de «Marele Arhitect al Universului» şi simbolurile folosite aşa cum i-o dictează propria conştiinţă.

3.Demersul iniţiatic este conceput şi practicat în respectul constant al valorilor purei şi autenticei Tradiţii a Ritului. Fiecare etapă a parcursului iniţiatic trebuie să permită descoperirea filiaţiei Tradiţiei, graţie interpretării legendelor tematice şi a simbolurilor.

4.Demersul iniţiatic nu poate exista şi iniţierea nu poate fi validată decât dacă s-au făcut prin intermediul unui iniţiator recunoscut de o autoritate conducătoare, aceea a unui Suprem Consiliu.

5.Respectarea demersului iniţiatic antrenează necesitatea:

-de a veghea la păstrarea şi la conservarea ritualurilor, pe baza principiilor fundamentale şi a surselor autentice ale Ritului, în respectul tradiţiilor şi practicilor sale şi al puterii suverane a fiecărui Suprem Consiliu, de a-i aduce adaptările cele mai potrivite în acest scop, unitatea Ritului neputând să se confunde niciodată cu uniformitatea, dar pretinzând însă omogenitate;

-unei perfecte execuţii a ritualurilor, transmiţătoare ale corpusului simbolic şi legendar al Ritului şi care îi conferă iniţierii valoare spirituală;

-unei participări active a adeptului la ritualuri, astfel încât el să trăiască personal şi intens fiecare etapă a acestui demers.

6.Demersul iniţiatic este un proces lent de construcţie personală şi colectivă a adeptului printr-o asimilare progresivă a învăţăturilor fiecărui grad în parte al Ritului.

7.În consecinţă, demersul iniţiatic trebuie să fie structurat de-a lungul timpului, într-un mod progresiv şi într-un ritm corespunzător, confirmând respectarea anumitor etape prin aprecierea aptitudinilor adeptului de a fi admis într-un grad superior, în funcţie de evoluţia sa spirituală şi morală.

8.Această progresie va fi marcată pe durata ei de următoarele etape succesive, absolut necesare: gradele de perfecţionare, gradele capitulare, gradele Areopagului şi fiecare dintre ultimele trei grade. Aceste etape cuprind cel puţin o iniţiere specifică fiecăreia dintre ele.

9.Demersul iniţiatic spiritual al Ritului interzice orice polemică în materie de politică sau religie.

Articolul 4: Despre independenţa Supremelor Consilii în cadrul jurisdicţiei lor

Supremele Consilii semnatare se angajează să respecte suveranitatea, independenţa şi sensibilitatea Supremelor Consilii, atât în organizarea lor în cadrul jurisdicţiei, precum şi în privinţa relaţiilor naţionale specifice cu Obedienţele pe care fiecare Suprem Consiliu le întreţine, în funcţie de particularităţile lor.

Articolul 5: Dispoziţii practice

Regulile de funcţionare ale A∴I∴M∴E∴ sunt specificate în Regulamentul anexat prezentului Tratat.

Întocmit la Napoli, 13 octombrie, 2012

Supremele Consilii semnatare,

semnăturile olografe ale reprezentanţilor oficiali.

ANEXE

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARĂ

Articolul 1: Membri
 • 1.Membri fondatori

Toţi semnatarii «Tratatului de Alianţă de la Napoli din 13 octombrie 2013» sunt consideraţi membri fondatori A∴I∴M∴E∴ .

 • 2. Membri

a)afilierea de noi jurisdicţii la A.I.M.E. se face prin vot, în şedinţele plenare ale A∴I∴M∴E∴;

b)votul este precedat de raportul Comisiei de Afiliere, constituită special în acest scop, conform Art. 4 al prezentului regulament;

c) afilierea presupune unanimitate;

d)conform Marilor Constituţii din 1762 şi 1786, un singur Suprem Consiliu va fi recunoscut pe teritoriul unui stat.

 • 3. Dezafilieri, suspendări sau radieri

a)o jurisdicţie îşi pierde calitatea de membru dacă nu mai urmează principiile, criteriile de regularitate sau rezoluţiile Tratatului de Alianţă;

b)în caz de conflict între jurisdicţii, suspendarea sau radierea poate fi pronunţată de către ședinţa plenară după ce procedura prevăzută la Art. 2 §2 a fost aplicată.

Articolul 2: Competenţă
 • 1.Conform Tratatului de Uniune, fiecare Suprem Consiliu membru este suveran în cadrul propriei jurisdicţii. A∴I∴M∴E∴ își refuză orice amestec în problemele interne ale unei jurisdicţii membre.
 • 2.În caz de conflict între jurisdicţiile membre, Comisia de Conciliere şi de Mediere, formată conform Art. 4, după ce a ascultat mai întâi un raport al confederaţiei continentale corespondente, dacă este cazul, va întocmi la rândul său un raport către adunarea plenară, adunare care va decide conform modalităţilor prevăzute la Art. 3.
Articolul 3: Voturi
 • 1.Orice decizie a A∴I∴M∴E∴ se ia doar în cursul şedinţelor plenare care reunesc Supremele Consilii membre.
 • 2.Votul se va face după ce eventual se vor audia Comisiile care au fost mandatate pentru a lămuri Adunarea plenară.
 • 3.Votul se face prin ridicarea mâinii.
 • 4.În afara cazurilor prevăzute anterior (Art. 1 §2.c) orice hotărâre este adoptată cu 80% voturi pentru. Decizia luată are întotdeauna valoare de unanimitate.
 • 5.Fiecare Suprem Consiliu membru nu poate reprezenta decât un singur alt Suprem Consiliu membru şi nu va primi aşadar decât o singură procură specială.
Articolul 4: Comisii
 • 1.A∴I∴M∴E∴ poate constitui orice Comisie premergătoare deciziilor pe care aceasta va trebui să le ia.
 • 2.Orice Comisie constituită va fi prezidată de Preşedintele reuniunii internaţionale în curs şi va fi compusă din Preşedintele următoarei, un reprezentant pentru fiecare continent şi un reprezentant al secretariatului permanent.
 • 3.La fiecare reuniune internaţională, după apelul la candidatură făcut de Preşedinte, membrii Comisiilor de Afiliere şi ai Comisiei de Conciliere şi de Mediere vor fi desemnaţi conform Art. 3
 • 4.Comisia de Afiliere va avea datoria de a verifica dacă toate criteriile de regularitate, toate dispoziţiile şi toate hotărârile luate de către A∴I∴M∴E∴ sunt respectate întocmai în cadrul jurisdicţiei de afiliat.
 • 5.În cazul în care apare un conflict între două jurisdicţii membre ale A∴I∴M∴E∴, Comisia de Conciliere şi de Mediere trebuie să ancheteze, să încerce să apropie părţile şi să propună ședinţei plenare o soluţie.
Articolul 5: Secretariatul Permanent
 • 1.Un Secretariat Permanent de Legătură şi de Coordonare între jurisdicţiile membre este încredinţat Supremului Consiliu al Franţei. Acesta este însărcinat special  ca să favorizeze şi să pună totul în aplicare pentru a informa toţi membrii A∴I∴M∴E∴ referitor la orice problemă care ar putea apărea în cadrul Asociaţiei şi referitor la orice cerere de afiliere. În egală măsură, are rolul de a asigura executarea hotărârilor adoptate de Supremele Consilii semnatare.
 • 2.Cu ocazia unei reuniuni internaţionale, la cererea sa şi pe baza prezentării unui dosar de competenţă, se poate propune Secretariatul Permanent unui alt Suprem Consiliu, după regulile de atribuire a votului.
 • 3.Cheltuielile de funcţionare ale Secretariatului Permanent vor fi suportate de către ansamblul jurisdicţiilor, pe baza numărului de membrii al fiecăruia.
 • 4.La toate reuniunile internaţionale va fi întocmit un raport financiar, iar suma pentru capitaţie va fi hotărâtă în funcţie de bugetul prezentat.
Articolul 6: Şedinţele plenare
 • 1.Adunarea generală a membrilor Alianţei Internaţionale Masonice Scoţiene se va reuni o dată la doi ani, în cadrul unei întâlniri internaţionale.
 • 2.Locul şi președenţia reuniunii următoare vor fi stabilite prin vot la Şedinţa Plenară în curs.
 • 3.În caz de urgenţă şi daca 20% dintre membri o cer motivat Secretariatului Permanent de Legătură, o Şedinţă plenară ar putea fi totuși organizată la Paris, înainte de data prevăzută, fie în cursul unei sărbători a înaltelor grade, fie în cursul Sărbătorii Ordinului Supremului Consiliu al Franţei.
 • 4.Convocarea reuniunii plenare va detalia punctele de pe ordinea de zi la care numai voturile vor fi valabile. Totuşi, adunarea plenară va putea să pronunţe valabilitatea dacă unanimitatea membrilor prezenţi doreşte să adauge un punct pe ordinea de zi.
Articolul 7: Modificări la prezentul regulament
 • 1.Orice modificare la prezentul regulament va trebui înscrisă pe ordinea de zi a ședinţei plenare, va face obiectul unui vot şi va putea fi adoptată doar cu 80% din voturi pentru.